Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie ma zastosowanie do strony internetowej rawamazowiecka.inwestycjejst.pl

Data publikacji: 2023-07-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgoda - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2023-07-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Wróblewska

Email: jolanta.wroblewska@miastorawa.pl

Numer telefonu: +48 46 814 47 11

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępniej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno następić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesiący od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne mogą załatwiać osobiście sprawy w urzędzie po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pracownikowi w biurze podawczym znajdującym się tuż przy głównym wejściu do budynku lub po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
Zgłoszenie takie zostaje przekazane do merytorycznego pracownika z danego wydziału, który następnie obsługuje interesanta w wyznaczonym, dogodnym miejscu (w przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku).

Drzwi wejściowe do budynku Urzędu Miasta pozwalają na przejazd wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu Miasta przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - tel. +48 46 814 47 11.
Do Urzędu Miasta można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji.
Najłatwiej do głównego wejścia do budynku dotrzeć  za pośrednictwem chodników okalających obiekt. Nie są one wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.

Przed budynkiem Urzędu Miasta funkcjonuje parking, na którym dostępne jest 1 miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Natomiast kolejne 2 miejsca postojowe są dostępne na parkingu znajdującym się z tyłu budynku (wjazd od ulicy Kopernika).

Bezpośrednio po wejściu do budynku Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 5 w holu głównym, na ścianie na wprost od wejścia znajduje się tablica informacyjna z opisem biur i wydziałów.
Informacje o poszczególnych wydziałach oraz pracownikach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje. Pomocą służą również pracownicy biura obsługi interesanta. Biuro to jest od strony wejścia i od strony korytarza przeszklone, co ułatwia dostęp do osób wchodzących do budynku.
W budynkach Urzędu Miasta nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani pętli indukcyjnych.

Toaleta, znajdująca się na parterze budynku przy pl. Piłsudskiego 5 jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada odpowiednio szerokie drzwi umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim oraz oddzielne pomieszczenie spełniające wymagania osób z ograniczeniami ruchowymi. Toaleta jest odpowiednio oznakowana. Natomiast toaleta w budynku Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 4 , jest w trakcie dostosowywania jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miasta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu, a ponadto jest bezpłatna dla osób głuchoniemych. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, w terminie co najmniej na 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Ponadto informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z urzędem poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: um@rawamazowiecka.pl, bądź na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies i wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.